Nhà Nguyễn không chấp nhận hay không thể thực hiện những cải cách của Nguyễn Trường Tộ
:: Quên mật khẩu ::