Nhà Nguyễn không thực hiện hay không thể thực hiện những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ!
:: Quên mật khẩu ::