Dạy sử, "không thể nấu sỏi và nước lã thành súp"
:: Quên mật khẩu ::