Hãy đọc những dòng này và hãy nghĩ về nó:
:: Quên mật khẩu ::